Zarządzanie nieruchomościami

IMMOBILIERW ramach prowadzonej przez nas działalności zajmujemy się:

 • zarządzaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych lub przedsiębiorstwa,
 • zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi współwłasność osób prywatnych, Gminy i przedsiębiorstw,
 • zarządem sądowym nieruchomościami,
 • sporządzaniem Audytów Energetycznych Budynków,
 • sporządzaniem Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.

W zakresie zarządzania nieruchomościami możemy pochwalić się bardzo dobrym kontaktem z Właścicielami, Mieszkańcami i Użytkownikami obsługiwanych przez nas nieruchomości. Bardzo częsta obecność na nieruchomości pozwala na szybkie reagowanie w problematycznych sytuacjach. Swoim spokojem i fachowością bardzo często łagodzimy ewentualne spory i konflikty pomiędzy mieszkańcami dotyczącymi zarządzanego budynku. Zebrania prowadzone przez Zarządcę Nieruchomości – Panią Katarzynę Kowalczyk odbywają się sprawnie, zgodnie z porządkiem obrad i w spokojnej atmosferze.


Fotolia_38197812_Subscription_XXLAdministrowanie nieruchomościami

Zarządzanie – administrowanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej polega na wykonywaniu czynności administracyjnych w nieruchomości zarządzanej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, wybrany zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903). W ramach czynności administracyjnych oferujemy przede wszystkim…

 • Dbanie o stan nieruchomości wspólnej, zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości i właściwego wykorzystania środków finansowych Wspólnoty zgodnie z podjętymi uchwałami.
 • Przygotowanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, obsługę i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji oraz materiałów potrzebnych do sprawnego prowadzenia zebrania.
 • Przygotowanie planów finansowo – gospodarczych Wspólnoty, ich realizację i roczne przedstawianie sprawozdań z ich wykonania.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej – administracyjnej, technicznej i finansowej.
 • Kalkulację wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w tym kosztów remontów. Kontrolę ich prawidłowości i terminowości.
 • Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi Wspólnoty.
 • Terminowe regulowanie zobowiązań Wspólnoty z rachunku bankowego.
 • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty oraz jej kasy.
 • Dokonywanie lokat bankowych wolnych środków finansowych.
 • Zawieranie (wraz z Zarządem lub po konsultacji z Zarządem) w imieniu Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonanie wszelkich usług (np. sprzątanie posesji, pogotowie techniczne).
 • Kontrolę utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i jej otoczenia, realizowanych na koszt Wspólnoty.
 • Bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości.
 • Kontrolę prac związanych z konserwacją budynku oraz dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym przeglądów.
 • Zlecanie i kontrola usuwania ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia budynku, jego instalacji i urządzeń przed niszczącymi skutkami awarii.
 • Planowanie i przygotowanie ujętych w planie gospodarczym remontów i innych prac budowlanych.
 • Zbieranie ofert, organizacja przetargów, dokonywanie odbioru wykonywanych remontów – z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.
 • Dokonywanie z funduszu Wspólnoty zakupów środków czystościowych, inwestycyjnych i elementów wyposażenia.
 • Określenie możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, rekomendację rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, a następnie monitorowanie ubezpieczenia (płatność składek, terminy wygaśnięcia, przestrzeganie warunków określonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe).
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 29, ust.1. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903).
 • Składanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS i innych organów, sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Organizowanie spotkań w budynku Wspólnoty w celu bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i zaradzeniu ich problemom – na życzenie mieszkańców.

 

Zarządzanie nieruchomością stanowiącą własność osoby prywatnej lub przedsiębiorstwa

Polega na realizowaniu czynności wynikających z zawartej z Właścicielem nieruchomości umowy o zarządzanie nieruchomością. Na mocy tej umowy zarządca jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu w odniesieniu do budynku, terenu i infrastruktury na nieruchomości…

 • Dbania o stan nieruchomości, zapewnienia właściwej jej obsługi i właściwego wykorzystania środków finansowych.
 • Przygotowania i organizowania spotkań z Właścicielem w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności przekraczających zwykły zarząd, obsługi i sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz materiałów potrzebnych do sprawnego prowadzenia spotkania.
 • Przygotowania planów finansowo – gospodarczych przedstawiających koszty utrzymania nieruchomości, ich realizacji i przedstawiania rocznych sprawozdań z ich wykonania.
 • Prowadzenia niezbędnej dokumentacji – administracyjnej, technicznej i finansowej.
 • Podpisywania umów najmu wolnych lokali.
 • Kalkulacji wpłat wnoszonych przez Najemców. Kontroli ich prawidłowości i terminowości.
 • Rozliczania kosztów indywidualnych dostawy zimnej wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci i in. lub naliczania ryczałtowego opłat.
 • Właściwego gospodarowania środkami finansowymi.
 • Terminowego regulowania zobowiązań z rachunku bankowego prowadzonego dla nieruchomości lub z kasy.
 • Dokonywania lokat bankowych wolnych środków finansowych.
 • Zawierania umów na dostawę mediów do nieruchomości oraz na wykonania wszelkich usług (np. sprzątanie posesji, pogotowie techniczne).
 • Kontroli utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i jej otoczenia.
 • Bieżącej kontroli stanu technicznego nieruchomości.
 • Kontroli prac związanych z konserwacją nieruchomości.
 • Zlecania i kontroli usuwania ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia nieruchomości przed niszczącymi skutkami awarii.
 • Planowania i przygotowania ujętych w planie gospodarczym remontów i innych prac budowlanych.
 • Zbierania ofert, organizacji przetargów, dokonywania odbioru wykonywanych remontów.
 • Określenia możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, rekomendacji rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, a następnie monitorowania ubezpieczenia (płatność składek, terminy wygaśnięcia, przestrzegania warunków określonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe).
 • Prowadzenia ewidencji księgowej przychodów i kosztów.

 

Zarządzanie nieruchomością stanowiącą współwłasność

Zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

W związku z powyższym w przypadku współwłasności proponujemy zawarcie ze wszystkimi współwłaścicielami jednej wspólnej umowy o zarządzanie nieruchomością. Na mocy tej umowy zarządca jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu w odniesieniu do budynku, terenu i infrastruktury stanowiącej współwłasność…

 • Dbania o stan nieruchomości wspólnej, zapewnienia właściwej obsługi nieruchomości i właściwego wykorzystania środków finansowych.
 • Przygotowania i organizowania zebrań Współwłaścicieli w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności przekraczających zwykły zarząd, obsługi i sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz materiałów potrzebnych do sprawnego prowadzenia zebrania.
 • Przygotowania planów finansowo – gospodarczych przedstawiających koszty utrzymania nieruchomości, ich realizacji i przedstawiania rocznych sprawozdań z ich wykonania.
 • Prowadzenia niezbędnej dokumentacji – administracyjnej, technicznej i finansowej.
 • Podpisywania umów najmu wolnych lokali.
 • Kalkulacji wpłat wnoszonych przez Najemców. Kontroli ich prawidłowości i terminowości.
 • Rozliczania kosztów indywidualnych dostawy zimnej wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci i in. lub naliczania ryczałtowego opłat.
 • Właściwego gospodarowania środkami finansowymi.
 • Terminowego regulowania zobowiązań z rachunku bankowego prowadzonego dla nieruchomości lub z kasy.
 • Dokonywania lokat bankowych wolnych środków finansowych.
 • Zawierania umów na dostawę mediów do nieruchomości oraz na wykonania wszelkich usług (np. sprzątanie posesji, pogotowie techniczne).
 • Kontroli utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i jej otoczenia.
 • Bieżącej kontroli stanu technicznego nieruchomości.
 • Kontroli prac związanych z konserwacją nieruchomości wspólnej.
 • Zlecania i kontroli usuwania ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia nieruchomości przed niszczącymi skutkami awarii.
 • Planowania i przygotowania ujętych w planie gospodarczym remontów i innych prac budowlanych.
 • Zbierania ofert, organizacji przetargów, dokonywania odbioru wykonywanych remontów.
 • Określenia możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, rekomendacji rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, a następnie monitorowania ubezpieczenia (płatność składek, terminy wygaśnięcia, przestrzegania warunków określonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe).
 • Prowadzenia ewidencji księgowej przychodów i kosztów.

 

Zarząd Sądowy nad nieruchomością

Zarząd sądowy nad nieruchomością sprawuje Zarządca ustanowiony przez Sąd na podstawie art. 203 k.c. Zarządca Sądowy jest upoważniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Zarządca nie jest przedstawicielem współwłaścicieli – działa w imieniu własnym. Względem współwłaścicieli jest jednak odpowiedzialny za należyte wykonywanie swoich obowiązków. Pomimo ustanowienia zarządu sądowego, dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy nadal do Współwłaścicieli. W razie braku zgody Współwłaścicieli do dokonania takiej czynności niezbędne jest zezwolenie Sądu. Sąd wydaje postanowienie na wniosek zarządcy po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych albo bez wysłuchania stron, jeśli zwłoka w wydaniu postanowienia mogłaby grozić niepowetowaną szkodą (art. 935 § 3 KPC). Na mocy postanowienia Sądu o powierzeniu Zarządu Zarządca jest więc uprawniony do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu w odniesieniu do zarządzanej nieruchomości (odpowiednich do rodzaju nieruchomości – obowiązki powyżej), a ponadto jest zobowiązany realizować szereg obowiązków wobec Sądu, m.in. składanie stosownych sprawozdań z działalności oraz rozliczeń finansowych w określonych przez przepisy prawa lub uściślonych przez Sąd terminach.